ชื่อหนังสือ : สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย /ขนิษฐา ธนานุวงศ์...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2551
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ขนิษฐา ธนานุวงศ์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

ขนิษฐา ธนานุวงศ์. (2551). สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย /ขนิษฐา ธนานุวงศ์...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ขนิษฐา ธนานุวงศ์. 2551. "สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย /ขนิษฐา ธนานุวงศ์...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ขนิษฐา ธนานุวงศ์. "สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย /ขนิษฐา ธนานุวงศ์...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -