ชื่อหนังสือ : การศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเทศบาลนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /สุขสวรรค์ พรเทวา
ปี : 2549
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-116-865-9
ผู้แต่ง : สุขสวรรค์ พรเทวา
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 5
บรรณานุกรม

สุขสวรรค์ พรเทวา. (2549). การศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเทศบาลนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /สุขสวรรค์ พรเทวา.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุขสวรรค์ พรเทวา. 2549. "การศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเทศบาลนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /สุขสวรรค์ พรเทวา".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุขสวรรค์ พรเทวา. "การศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเทศบาลนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /สุขสวรรค์ พรเทวา."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -