ชื่อหนังสือ : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตนนทบุรี /กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ์
ปี : 2551
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 4
บรรณานุกรม

กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ์. (2551). ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตนนทบุรี /กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ์. 2551. "ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตนนทบุรี /กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ์. "ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตนนทบุรี /กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -