ชื่อหนังสือ : การเตรียมฟิล์มบาง Cds โดยวิธีอาบสารละลายเคมีภายใต้คลื่นไมโครเวฟเพื่อประดิษฐ์เป็นชั้นหน้าต่างรับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ /ณัฐพร พรหมรส, จามนิตย์ วงษ์เจริญ, ฐิตินัย แก้วแดง
ปี : 2552
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ณัฐพร พรหมรส
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
บรรณานุกรม

ณัฐพร พรหมรส. (2552). การเตรียมฟิล์มบาง Cds โดยวิธีอาบสารละลายเคมีภายใต้คลื่นไมโครเวฟเพื่อประดิษฐ์เป็นชั้นหน้าต่างรับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ /ณัฐพร พรหมรส, จามนิตย์ วงษ์เจริญ, ฐิตินัย แก้วแดง.
    กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ณัฐพร พรหมรส. 2552. "การเตรียมฟิล์มบาง Cds โดยวิธีอาบสารละลายเคมีภายใต้คลื่นไมโครเวฟเพื่อประดิษฐ์เป็นชั้นหน้าต่างรับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ /ณัฐพร พรหมรส, จามนิตย์ วงษ์เจริญ, ฐิตินัย แก้วแดง".
    กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ณัฐพร พรหมรส. "การเตรียมฟิล์มบาง Cds โดยวิธีอาบสารละลายเคมีภายใต้คลื่นไมโครเวฟเพื่อประดิษฐ์เป็นชั้นหน้าต่างรับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ /ณัฐพร พรหมรส, จามนิตย์ วงษ์เจริญ, ฐิตินัย แก้วแดง."
    กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -