ชื่อหนังสือ : รูปแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกเส้นทาง โดย Multinomial Logit [กรณีศึกษาเส้นทางช่วงเส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา] /กมล ท่าเรือรักษ์, เกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ
ปี : 2549
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : กมล ท่าเรือรักษ์
บรรณานุกรม

กมล ท่าเรือรักษ์. (2549). รูปแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกเส้นทาง โดย Multinomial Logit [กรณีศึกษาเส้นทางช่วงเส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา] /กมล ท่าเรือรักษ์, เกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ.
    กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง.

กมล ท่าเรือรักษ์. 2549. "รูปแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกเส้นทาง โดย Multinomial Logit [กรณีศึกษาเส้นทางช่วงเส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา] /กมล ท่าเรือรักษ์, เกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ".
    กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง.

กมล ท่าเรือรักษ์. "รูปแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกเส้นทาง โดย Multinomial Logit [กรณีศึกษาเส้นทางช่วงเส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา] /กมล ท่าเรือรักษ์, เกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ."
    กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -