ชื่อหนังสือ : การปรับปรุงพันธ์พริกเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มที่มีความเผ็ดคงที่ และปราศจากรสขม /มณีฉัตร นิกรพันธุ์
ปี : 2551
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : มณีฉัตร นิกรพันธุ์
บรรณานุกรม

มณีฉัตร นิกรพันธุ์. (2551). การปรับปรุงพันธ์พริกเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มที่มีความเผ็ดคงที่ และปราศจากรสขม /มณีฉัตร นิกรพันธุ์.
    เชียงใหม่: ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มณีฉัตร นิกรพันธุ์. 2551. "การปรับปรุงพันธ์พริกเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มที่มีความเผ็ดคงที่ และปราศจากรสขม /มณีฉัตร นิกรพันธุ์".
    เชียงใหม่: ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มณีฉัตร นิกรพันธุ์. "การปรับปรุงพันธ์พริกเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มที่มีความเผ็ดคงที่ และปราศจากรสขม /มณีฉัตร นิกรพันธุ์."
    เชียงใหม่: ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -