ชื่อหนังสือ : ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น /นพวรรณ ดวงหัสดี
ปี : 2551
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นพวรรณ ดวงหัสดี
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

นพวรรณ ดวงหัสดี. (2551). ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น /นพวรรณ ดวงหัสดี.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

นพวรรณ ดวงหัสดี. 2551. "ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น /นพวรรณ ดวงหัสดี".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

นพวรรณ ดวงหัสดี. "ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น /นพวรรณ ดวงหัสดี."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -