ชื่อหนังสือ : การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดกระป๋อง /ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์
ปี : 2552
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/CMU.the.2009.91
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 14
บรรณานุกรม

ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์. (2552). การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดกระป๋อง /ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์. 2552. "การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดกระป๋อง /ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์. "การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดกระป๋อง /ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -