ชื่อหนังสือ : การศึกษาปัจจัยและค่านิยมความต้องการศึกษาต่อ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสถาบันการพลศึกษา /ไกรสิทธิ มานะศรีสุริยัน, ประสพ ศรีสมบูรณ์
ปี : 2550
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ไกรสิทธิ มานะศรีสุริยัน
บรรณานุกรม

ไกรสิทธิ มานะศรีสุริยัน. (2550). การศึกษาปัจจัยและค่านิยมความต้องการศึกษาต่อ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสถาบันการพลศึกษา /ไกรสิทธิ มานะศรีสุริยัน, ประสพ ศรีสมบูรณ์.
    ศรีสะเกษ: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ.

ไกรสิทธิ มานะศรีสุริยัน. 2550. "การศึกษาปัจจัยและค่านิยมความต้องการศึกษาต่อ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสถาบันการพลศึกษา /ไกรสิทธิ มานะศรีสุริยัน, ประสพ ศรีสมบูรณ์".
    ศรีสะเกษ: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ.

ไกรสิทธิ มานะศรีสุริยัน. "การศึกษาปัจจัยและค่านิยมความต้องการศึกษาต่อ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสถาบันการพลศึกษา /ไกรสิทธิ มานะศรีสุริยัน, ประสพ ศรีสมบูรณ์."
    ศรีสะเกษ: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -