ชื่อหนังสือ : การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 /วลัยรัตน์ อ่อนจุติ
ปี : 2552
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วลัยรัตน์ อ่อนจุติ
บรรณานุกรม

วลัยรัตน์ อ่อนจุติ. (2552). การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 /วลัยรัตน์ อ่อนจุติ.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

วลัยรัตน์ อ่อนจุติ. 2552. "การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 /วลัยรัตน์ อ่อนจุติ".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

วลัยรัตน์ อ่อนจุติ. "การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 /วลัยรัตน์ อ่อนจุติ."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -