ชื่อหนังสือ : การศึกษาเวสสันดรชาดก ฉบับท้องถิ่นภาคใต้ /ปิยะนารถ โภคามาศ
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ปิยะนารถ โภคามาศ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 5
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 21
บรรณานุกรม

ปิยะนารถ โภคามาศ. (2550). การศึกษาเวสสันดรชาดก ฉบับท้องถิ่นภาคใต้ /ปิยะนารถ โภคามาศ.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปิยะนารถ โภคามาศ. 2550. "การศึกษาเวสสันดรชาดก ฉบับท้องถิ่นภาคใต้ /ปิยะนารถ โภคามาศ".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปิยะนารถ โภคามาศ. "การศึกษาเวสสันดรชาดก ฉบับท้องถิ่นภาคใต้ /ปิยะนารถ โภคามาศ."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: Download