ชื่อหนังสือ : แหล่งและประเภทของหัวข้อวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี : 2531
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-564-615-3
ผู้แต่ง : สนธยาพร พรจินดา
บรรณานุกรม

สนธยาพร พรจินดา. (2531). แหล่งและประเภทของหัวข้อวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สนธยาพร พรจินดา. 2531. "แหล่งและประเภทของหัวข้อวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สนธยาพร พรจินดา. "แหล่งและประเภทของหัวข้อวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -