ชื่อหนังสือ : การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ /วัชระ เวียงแก้ว
ปี : [2549]
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วัชระ เวียงแก้ว
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 9
บรรณานุกรม

วัชระ เวียงแก้ว. ([2549]). การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ /วัชระ เวียงแก้ว.
    นครนายก: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์.

วัชระ เวียงแก้ว. [2549]. "การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ /วัชระ เวียงแก้ว".
    นครนายก: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์.

วัชระ เวียงแก้ว. "การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ /วัชระ เวียงแก้ว."
    นครนายก: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, [2549]. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -