ชื่อหนังสือ : สภาพการให้บริการการศึกษา และความต้องการของนักศึกษาในการให้บริการการศึกษา ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล /ปิยวรรณ เกาะแก้ว
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ปิยวรรณ เกาะแก้ว
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 28
บรรณานุกรม

ปิยวรรณ เกาะแก้ว. (2550). สภาพการให้บริการการศึกษา และความต้องการของนักศึกษาในการให้บริการการศึกษา ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล /ปิยวรรณ เกาะแก้ว.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปิยวรรณ เกาะแก้ว. 2550. "สภาพการให้บริการการศึกษา และความต้องการของนักศึกษาในการให้บริการการศึกษา ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล /ปิยวรรณ เกาะแก้ว".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปิยวรรณ เกาะแก้ว. "สภาพการให้บริการการศึกษา และความต้องการของนักศึกษาในการให้บริการการศึกษา ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล /ปิยวรรณ เกาะแก้ว."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: Download