ชื่อหนังสือ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรื่องสั้นเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้เพลงไทยร่วมสมัย และภาพการ์ตูนประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ท 042 โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ /สมเกียรติ รักษ์มณี
ปี : 2528
หมวด : Visual
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สมเกียรติ รักษ์มณี
บรรณานุกรม

สมเกียรติ รักษ์มณี. (2528). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรื่องสั้นเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้เพลงไทยร่วมสมัย และภาพการ์ตูนประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ท 042 โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ /สมเกียรติ รักษ์มณี.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมเกียรติ รักษ์มณี. 2528. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรื่องสั้นเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้เพลงไทยร่วมสมัย และภาพการ์ตูนประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ท 042 โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ /สมเกียรติ รักษ์มณี".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมเกียรติ รักษ์มณี. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรื่องสั้นเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้เพลงไทยร่วมสมัย และภาพการ์ตูนประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ท 042 โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ /สมเกียรติ รักษ์มณี."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -