ชื่อหนังสือ : ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง /ยุทธนา พิมพ์จักร
ปี : 2552
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ยุทธนา พิมพ์จักร
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 11
บรรณานุกรม

ยุทธนา พิมพ์จักร. (2552). ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง /ยุทธนา พิมพ์จักร.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยุทธนา พิมพ์จักร. 2552. "ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง /ยุทธนา พิมพ์จักร".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยุทธนา พิมพ์จักร. "ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง /ยุทธนา พิมพ์จักร."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -