ชื่อหนังสือ : ระบบสารสนเทศสำหรับการสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ /สถาพร วงศ์กิจกรชัย
ปี : 2551
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สถาพร วงศ์กิจกรชัย
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
บรรณานุกรม

สถาพร วงศ์กิจกรชัย. (2551). ระบบสารสนเทศสำหรับการสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ /สถาพร วงศ์กิจกรชัย.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาพร วงศ์กิจกรชัย. 2551. "ระบบสารสนเทศสำหรับการสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ /สถาพร วงศ์กิจกรชัย".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาพร วงศ์กิจกรชัย. "ระบบสารสนเทศสำหรับการสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ /สถาพร วงศ์กิจกรชัย."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -