ชื่อหนังสือ : ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน /ถวิลวดี บุรีกุล
ปี : 2552
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 978-974-449-509-9
ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
บรรณานุกรม

ถวิลวดี บุรีกุล. (2552). ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน /ถวิลวดี บุรีกุล.
    กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส.

ถวิลวดี บุรีกุล. 2552. "ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน /ถวิลวดี บุรีกุล".
    กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส.

ถวิลวดี บุรีกุล. "ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน /ถวิลวดี บุรีกุล."
    กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -