ชื่อหนังสือ : การวิจัยและพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานกลุ่ม และคุณภาพผลงานของนักเรียนประถมศึกษา /นฤมล จันทร์สุขวงค์
ปี : 2551
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นฤมล จันทร์สุขวงค์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

นฤมล จันทร์สุขวงค์. (2551). การวิจัยและพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานกลุ่ม และคุณภาพผลงานของนักเรียนประถมศึกษา /นฤมล จันทร์สุขวงค์.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นฤมล จันทร์สุขวงค์. 2551. "การวิจัยและพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานกลุ่ม และคุณภาพผลงานของนักเรียนประถมศึกษา /นฤมล จันทร์สุขวงค์".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นฤมล จันทร์สุขวงค์. "การวิจัยและพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานกลุ่ม และคุณภาพผลงานของนักเรียนประถมศึกษา /นฤมล จันทร์สุขวงค์."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -