ชื่อหนังสือ : ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานีอนามัย กับการปฏิบัติงานโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี /พัฒน์สกลญ์ มณีอินทร์
ปี : 2551
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พัฒน์สกลญ์ มณีอินทร์
บรรณานุกรม

พัฒน์สกลญ์ มณีอินทร์. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานีอนามัย กับการปฏิบัติงานโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี /พัฒน์สกลญ์ มณีอินทร์.
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พัฒน์สกลญ์ มณีอินทร์. 2551. "ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานีอนามัย กับการปฏิบัติงานโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี /พัฒน์สกลญ์ มณีอินทร์".
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พัฒน์สกลญ์ มณีอินทร์. "ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานีอนามัย กับการปฏิบัติงานโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี /พัฒน์สกลญ์ มณีอินทร์."
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -