ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกในประเทศไทย /โสภิดา ชูมี
ปี : 2551
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : โสภิดา ชูมี
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 6
บรรณานุกรม

โสภิดา ชูมี. (2551). การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกในประเทศไทย /โสภิดา ชูมี.
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โสภิดา ชูมี. 2551. "การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกในประเทศไทย /โสภิดา ชูมี".
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โสภิดา ชูมี. "การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกในประเทศไทย /โสภิดา ชูมี."
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -