ชื่อหนังสือ : การพัฒนาการออกแบบโครงสร้างรถโดยสารบนพื้นฐานรูปแบบตัวแปร /ณัฐพงศ์ มุสิกะ
ปี : 2552
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/KMUTNB.the.2009.162
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ณัฐพงศ์ มุสิกะ
บรรณานุกรม

ณัฐพงศ์ มุสิกะ. (2552). การพัฒนาการออกแบบโครงสร้างรถโดยสารบนพื้นฐานรูปแบบตัวแปร /ณัฐพงศ์ มุสิกะ.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ณัฐพงศ์ มุสิกะ. 2552. "การพัฒนาการออกแบบโครงสร้างรถโดยสารบนพื้นฐานรูปแบบตัวแปร /ณัฐพงศ์ มุสิกะ".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ณัฐพงศ์ มุสิกะ. "การพัฒนาการออกแบบโครงสร้างรถโดยสารบนพื้นฐานรูปแบบตัวแปร /ณัฐพงศ์ มุสิกะ."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -