ชื่อหนังสือ : ภูมิปัญญากับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ดิน ป่า กรณีศึกษา : ภูมิปัญญา 37 ประการ ของชาวปกาเกอะญอบ้านแม่ขะปู ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ /สรศักดิ์ เสนาะพรไพร...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2551
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สรศักดิ์ เสนาะพรไพร
บรรณานุกรม

สรศักดิ์ เสนาะพรไพร. (2551). ภูมิปัญญากับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ดิน ป่า กรณีศึกษา : ภูมิปัญญา 37 ประการ ของชาวปกาเกอะญอบ้านแม่ขะปู ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ /สรศักดิ์ เสนาะพรไพร...[และคนอื่นๆ].
    เชียงใหม่: [ม.ป.พ.].

สรศักดิ์ เสนาะพรไพร. 2551. "ภูมิปัญญากับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ดิน ป่า กรณีศึกษา : ภูมิปัญญา 37 ประการ ของชาวปกาเกอะญอบ้านแม่ขะปู ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ /สรศักดิ์ เสนาะพรไพร...[และคนอื่นๆ]".
    เชียงใหม่: [ม.ป.พ.].

สรศักดิ์ เสนาะพรไพร. "ภูมิปัญญากับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ดิน ป่า กรณีศึกษา : ภูมิปัญญา 37 ประการ ของชาวปกาเกอะญอบ้านแม่ขะปู ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ /สรศักดิ์ เสนาะพรไพร...[และคนอื่นๆ]."
    เชียงใหม่: [ม.ป.พ.], 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -