ชื่อหนังสือ : การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งต่อการซื้อขายแบบมีข้อตกลง ในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ /ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, เสมา มีสมบูรณ์, ปรมินทร์ สิริโชดก
ปี : 2551
หมวด : หนังสือทั่วไป
DOI : 10.14457/TU.res.2008.2
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 3
บรรณานุกรม

ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. (2551). การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งต่อการซื้อขายแบบมีข้อตกลง ในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ /ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, เสมา มีสมบูรณ์, ปรมินทร์ สิริโชดก.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. 2551. "การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งต่อการซื้อขายแบบมีข้อตกลง ในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ /ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, เสมา มีสมบูรณ์, ปรมินทร์ สิริโชดก".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. "การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งต่อการซื้อขายแบบมีข้อตกลง ในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ /ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, เสมา มีสมบูรณ์, ปรมินทร์ สิริโชดก."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: Download