ชื่อหนังสือ : ศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากวัชพืชเป็นอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทดแทนฟืนและถ่านในชนบท
ปี : 2529
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สมสกุล ภาณุภาส
บรรณานุกรม

สมสกุล ภาณุภาส. (2529). ศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากวัชพืชเป็นอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทดแทนฟืนและถ่านในชนบท.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมสกุล ภาณุภาส. 2529. "ศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากวัชพืชเป็นอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทดแทนฟืนและถ่านในชนบท".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมสกุล ภาณุภาส. "ศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากวัชพืชเป็นอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทดแทนฟืนและถ่านในชนบท."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -