ชื่อหนังสือ : จำนวนแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในอนาคต และความต้องการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ สำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุ /ธนะพงษ์ โพธิปิติ
ปี : 2553
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ธนะพงษ์ โพธิปิติ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 9
บรรณานุกรม

ธนะพงษ์ โพธิปิติ. (2553). จำนวนแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในอนาคต และความต้องการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ สำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุ /ธนะพงษ์ โพธิปิติ.
    กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธนะพงษ์ โพธิปิติ. 2553. "จำนวนแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในอนาคต และความต้องการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ สำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุ /ธนะพงษ์ โพธิปิติ".
    กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธนะพงษ์ โพธิปิติ. "จำนวนแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในอนาคต และความต้องการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ สำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุ /ธนะพงษ์ โพธิปิติ."
    กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -