ชื่อหนังสือ : พฤติกรรมอาคารและผลกระทบด้านราคาของโครงสร้างคอนกรีต ระบบ Slab-Column Frame เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว /พศกร จารุสมบัติ
ปี : 2552
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พศกร จารุสมบัติ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

พศกร จารุสมบัติ. (2552). พฤติกรรมอาคารและผลกระทบด้านราคาของโครงสร้างคอนกรีต ระบบ Slab-Column Frame เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว /พศกร จารุสมบัติ.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

พศกร จารุสมบัติ. 2552. "พฤติกรรมอาคารและผลกระทบด้านราคาของโครงสร้างคอนกรีต ระบบ Slab-Column Frame เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว /พศกร จารุสมบัติ".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

พศกร จารุสมบัติ. "พฤติกรรมอาคารและผลกระทบด้านราคาของโครงสร้างคอนกรีต ระบบ Slab-Column Frame เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว /พศกร จารุสมบัติ."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -