ชื่อหนังสือ : ศึกษาลักษณะภาษาถิ่นจันทบุรี : กรณีศึกษาตำบลท่าช้าง และตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี /พรโชค อู๋สมบูรณ์
ปี : 2552
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พรโชค อู๋สมบูรณ์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 16
บรรณานุกรม

พรโชค อู๋สมบูรณ์. (2552). ศึกษาลักษณะภาษาถิ่นจันทบุรี : กรณีศึกษาตำบลท่าช้าง และตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี /พรโชค อู๋สมบูรณ์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พรโชค อู๋สมบูรณ์. 2552. "ศึกษาลักษณะภาษาถิ่นจันทบุรี : กรณีศึกษาตำบลท่าช้าง และตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี /พรโชค อู๋สมบูรณ์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พรโชค อู๋สมบูรณ์. "ศึกษาลักษณะภาษาถิ่นจันทบุรี : กรณีศึกษาตำบลท่าช้าง และตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี /พรโชค อู๋สมบูรณ์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: Download


หน่วยเสียงภาษาตากใบ

วิจิตร ศรีสุวิทรานนท์