ชื่อหนังสือ : ผลของการให้โภชนศึกษาต่อการบริโภคอาหารผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน /วาสนา ติวงค์
ปี : 2553
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วาสนา ติวงค์
บรรณานุกรม

วาสนา ติวงค์. (2553). ผลของการให้โภชนศึกษาต่อการบริโภคอาหารผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน /วาสนา ติวงค์.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วาสนา ติวงค์. 2553. "ผลของการให้โภชนศึกษาต่อการบริโภคอาหารผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน /วาสนา ติวงค์".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วาสนา ติวงค์. "ผลของการให้โภชนศึกษาต่อการบริโภคอาหารผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน /วาสนา ติวงค์."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -