ชื่อหนังสือ : การเปิดเสรีทางการค้าและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย /หทัยชนก สินสถิตย์
ปี : 2552
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : หทัยชนก สินสถิตย์
บรรณานุกรม

หทัยชนก สินสถิตย์. (2552). การเปิดเสรีทางการค้าและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย /หทัยชนก สินสถิตย์.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หทัยชนก สินสถิตย์. 2552. "การเปิดเสรีทางการค้าและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย /หทัยชนก สินสถิตย์".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หทัยชนก สินสถิตย์. "การเปิดเสรีทางการค้าและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย /หทัยชนก สินสถิตย์."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -