ชื่อหนังสือ : การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกหวาน
ปี : 2520
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สายัณห์ สดุดี
บรรณานุกรม

สายัณห์ สดุดี. (2520). การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกหวาน.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สายัณห์ สดุดี. 2520. "การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกหวาน".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สายัณห์ สดุดี. "การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกหวาน."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2520. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -