ชื่อหนังสือ : การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /สมจิตร์ บุญตาม
ปี : 2553
หมวด : หนังสือทั่วไป
DOI : 10.14457/PBRU.res.2010.12
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สมจิตร์ บุญตาม
บรรณานุกรม

สมจิตร์ บุญตาม. (2553). การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /สมจิตร์ บุญตาม.
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

สมจิตร์ บุญตาม. 2553. "การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /สมจิตร์ บุญตาม".
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

สมจิตร์ บุญตาม. "การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /สมจิตร์ บุญตาม."
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: Download