ชื่อหนังสือ : การเสริมสร้างพฤติกรรมการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า /อากาศ อาจสนาม
ปี : 2553
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/TU.the.2010.219
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : อากาศ อาจสนาม
บรรณานุกรม

อากาศ อาจสนาม. (2553). การเสริมสร้างพฤติกรรมการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า /อากาศ อาจสนาม.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อากาศ อาจสนาม. 2553. "การเสริมสร้างพฤติกรรมการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า /อากาศ อาจสนาม".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อากาศ อาจสนาม. "การเสริมสร้างพฤติกรรมการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า /อากาศ อาจสนาม."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: Download