ชื่อหนังสือ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 /อภิชยา มีเพียร
ปี : 2552
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : อภิชยา มีเพียร
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 12
บรรณานุกรม

อภิชยา มีเพียร. (2552). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 /อภิชยา มีเพียร.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อภิชยา มีเพียร. 2552. "ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 /อภิชยา มีเพียร".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อภิชยา มีเพียร. "ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 /อภิชยา มีเพียร."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -