ชื่อหนังสือ : ประสิทธิผลการจัดการขยะของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /ณรงค์ รอบรู้
ปี : 2553
หมวด : Book
หมายเลข ISBN :
DOI :
ผู้แต่ง : ณรงค์ รอบรู้
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 57
บรรณานุกรม

ณรงค์ รอบรู้. (2553). ประสิทธิผลการจัดการขยะของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /ณรงค์ รอบรู้.
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ณรงค์ รอบรู้. 2553. "ประสิทธิผลการจัดการขยะของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /ณรงค์ รอบรู้".
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ณรงค์ รอบรู้. "ประสิทธิผลการจัดการขยะของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /ณรงค์ รอบรู้."
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: Download