ชื่อหนังสือ : ประสิทธิผลการจัดการขยะของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /ณรงค์ รอบรู้
ปี : 2553
หมวด : หนังสือทั่วไป
DOI : 10.14457/PBRU.res.2010.66
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ณรงค์ รอบรู้
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 101
บรรณานุกรม

ณรงค์ รอบรู้. (2553). ประสิทธิผลการจัดการขยะของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /ณรงค์ รอบรู้.
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ณรงค์ รอบรู้. 2553. "ประสิทธิผลการจัดการขยะของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /ณรงค์ รอบรู้".
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ณรงค์ รอบรู้. "ประสิทธิผลการจัดการขยะของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /ณรงค์ รอบรู้."
    เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: Download