ชื่อหนังสือ : การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาพนักงานนวดแผนไทย ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน /จุฑานาฏ อ่อนฉ่ำ
ปี : 2553
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : จุฑานาฏ อ่อนฉ่ำ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

จุฑานาฏ อ่อนฉ่ำ. (2553). การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาพนักงานนวดแผนไทย ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน /จุฑานาฏ อ่อนฉ่ำ.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

จุฑานาฏ อ่อนฉ่ำ. 2553. "การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาพนักงานนวดแผนไทย ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน /จุฑานาฏ อ่อนฉ่ำ".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

จุฑานาฏ อ่อนฉ่ำ. "การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาพนักงานนวดแผนไทย ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน /จุฑานาฏ อ่อนฉ่ำ."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -