ชื่อหนังสือ : การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /ไกศิษฏ์ เปลรินทร์
ปี : 2552
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/KKU.the.2009.137
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ไกศิษฏ์ เปลรินทร์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 19
บรรณานุกรม

ไกศิษฏ์ เปลรินทร์. (2552). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /ไกศิษฏ์ เปลรินทร์.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ไกศิษฏ์ เปลรินทร์. 2552. "การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /ไกศิษฏ์ เปลรินทร์".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ไกศิษฏ์ เปลรินทร์. "การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /ไกศิษฏ์ เปลรินทร์."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -