ชื่อหนังสือ : ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเปลี่ยนมโนมติ และความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับแรงจูงใจกับการเปลี่ยนแปลงมโนมติ /พิชา ชัยจันดี
ปี : 2552
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พิชา ชัยจันดี
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 38
บรรณานุกรม

พิชา ชัยจันดี. (2552). ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเปลี่ยนมโนมติ และความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับแรงจูงใจกับการเปลี่ยนแปลงมโนมติ /พิชา ชัยจันดี.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พิชา ชัยจันดี. 2552. "ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเปลี่ยนมโนมติ และความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับแรงจูงใจกับการเปลี่ยนแปลงมโนมติ /พิชา ชัยจันดี".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พิชา ชัยจันดี. "ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเปลี่ยนมโนมติ และความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับแรงจูงใจกับการเปลี่ยนแปลงมโนมติ /พิชา ชัยจันดี."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -