ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 3 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข /สุรีย์พร โพธิ์ศรีทอง
ปี : 2552
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุรีย์พร โพธิ์ศรีทอง
บรรณานุกรม

สุรีย์พร โพธิ์ศรีทอง. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 3 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข /สุรีย์พร โพธิ์ศรีทอง.
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุรีย์พร โพธิ์ศรีทอง. 2552. "ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 3 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข /สุรีย์พร โพธิ์ศรีทอง".
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุรีย์พร โพธิ์ศรีทอง. "ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 3 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข /สุรีย์พร โพธิ์ศรีทอง."
    นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -