ชื่อหนังสือ : กระบวนการส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกพืชพลังงานทดแทน ในพื้นที่ดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาการปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส /อุทัย ศุภอักษร
ปี : 2553
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : อุทัย ศุภอักษร
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 5
บรรณานุกรม

อุทัย ศุภอักษร. (2553). กระบวนการส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกพืชพลังงานทดแทน ในพื้นที่ดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาการปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส /อุทัย ศุภอักษร.
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

อุทัย ศุภอักษร. 2553. "กระบวนการส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกพืชพลังงานทดแทน ในพื้นที่ดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาการปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส /อุทัย ศุภอักษร".
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

อุทัย ศุภอักษร. "กระบวนการส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกพืชพลังงานทดแทน ในพื้นที่ดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาการปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส /อุทัย ศุภอักษร."
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -