ชื่อหนังสือ : กลไกการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2553-2556) ของส่วนราชการ เอกชน ประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ไปยดา ยะตา
ปี : 2552
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ไปยดา ยะตา
บรรณานุกรม

ไปยดา ยะตา. (2552). กลไกการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2553-2556) ของส่วนราชการ เอกชน ประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ไปยดา ยะตา.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ไปยดา ยะตา. 2552. "กลไกการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2553-2556) ของส่วนราชการ เอกชน ประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ไปยดา ยะตา".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ไปยดา ยะตา. "กลไกการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2553-2556) ของส่วนราชการ เอกชน ประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ไปยดา ยะตา."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -