ชื่อหนังสือ : การศึกษาดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงแผนการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดน่าน
ปี : 2533
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 9745774375
ผู้แต่ง : จงรักษ์ รัตนวิทูรย์
บรรณานุกรม

จงรักษ์ รัตนวิทูรย์. (2533). การศึกษาดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงแผนการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดน่าน.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จงรักษ์ รัตนวิทูรย์. 2533. "การศึกษาดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงแผนการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดน่าน".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จงรักษ์ รัตนวิทูรย์. "การศึกษาดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงแผนการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดน่าน."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -