ชื่อหนังสือ : กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ชาวจีนกับการพัฒนระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทยศึกษาเฉพาะกรณีย์ ชนชั้นกลางสัญชาติจีนบางกลุ่ม กับการมีส่วนร่วมในทางการเมือง
ปี : 2518
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : จเด็จ อินสว่าง
บรรณานุกรม

จเด็จ อินสว่าง. (2518). กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ชาวจีนกับการพัฒนระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทยศึกษาเฉพาะกรณีย์ ชนชั้นกลางสัญชาติจีนบางกลุ่ม กับการมีส่วนร่วมในทางการเมือง.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จเด็จ อินสว่าง. 2518. "กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ชาวจีนกับการพัฒนระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทยศึกษาเฉพาะกรณีย์ ชนชั้นกลางสัญชาติจีนบางกลุ่ม กับการมีส่วนร่วมในทางการเมือง".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จเด็จ อินสว่าง. "กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ชาวจีนกับการพัฒนระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทยศึกษาเฉพาะกรณีย์ ชนชั้นกลางสัญชาติจีนบางกลุ่ม กับการมีส่วนร่วมในทางการเมือง."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -