ชื่อหนังสือ : ระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน โดยใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายการสอน โดยให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับบทอ่านด้วยตนเอง /ปริยาภรณ์ ศุภมงคล
ปี : 2553
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/CMU.the.2010.120
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ปริยาภรณ์ ศุภมงคล
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 2
บรรณานุกรม

ปริยาภรณ์ ศุภมงคล. (2553). ระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน โดยใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายการสอน โดยให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับบทอ่านด้วยตนเอง /ปริยาภรณ์ ศุภมงคล.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปริยาภรณ์ ศุภมงคล. 2553. "ระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน โดยใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายการสอน โดยให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับบทอ่านด้วยตนเอง /ปริยาภรณ์ ศุภมงคล".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปริยาภรณ์ ศุภมงคล. "ระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน โดยใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายการสอน โดยให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับบทอ่านด้วยตนเอง /ปริยาภรณ์ ศุภมงคล."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: Download