ชื่อหนังสือ : การใช้วิธีสอนโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมการออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /น้ำทิพย์ ขจรบุญ
ปี : 2553
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/CMU.the.2010.77
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : น้ำทิพย์ ขจรบุญ
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 79
บรรณานุกรม

น้ำทิพย์ ขจรบุญ. (2553). การใช้วิธีสอนโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมการออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /น้ำทิพย์ ขจรบุญ.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

น้ำทิพย์ ขจรบุญ. 2553. "การใช้วิธีสอนโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมการออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /น้ำทิพย์ ขจรบุญ".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

น้ำทิพย์ ขจรบุญ. "การใช้วิธีสอนโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมการออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /น้ำทิพย์ ขจรบุญ."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: Download


Hearts /บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา