ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารพื้นเมืองที่จำหน่ายในโรงพยาบาลลำปาง /ปานวลี ฉันทเจริญโรจน์
ปี : 2554
หมวด : รายงานการวิจัย
DOI : 10.14457/CMU.res.2011.117
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ปานวลี ฉันทเจริญโรจน์
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 20
บรรณานุกรม

ปานวลี ฉันทเจริญโรจน์. (2554). การวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารพื้นเมืองที่จำหน่ายในโรงพยาบาลลำปาง /ปานวลี ฉันทเจริญโรจน์.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปานวลี ฉันทเจริญโรจน์. 2554. "การวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารพื้นเมืองที่จำหน่ายในโรงพยาบาลลำปาง /ปานวลี ฉันทเจริญโรจน์".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปานวลี ฉันทเจริญโรจน์. "การวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารพื้นเมืองที่จำหน่ายในโรงพยาบาลลำปาง /ปานวลี ฉันทเจริญโรจน์."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: Download