ชื่อหนังสือ : การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช /พิสิษฏ์ มณีโชติ, ประพิธาริ์ ธนารักษ์, ชุลีพร ไชยโยชน์
ปี : 2553
หมวด : รายงานการวิจัย
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พิสิษฏ์ มณีโชติ
บรรณานุกรม

พิสิษฏ์ มณีโชติ. (2553). การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช /พิสิษฏ์ มณีโชติ, ประพิธาริ์ ธนารักษ์, ชุลีพร ไชยโยชน์.
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

พิสิษฏ์ มณีโชติ. 2553. "การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช /พิสิษฏ์ มณีโชติ, ประพิธาริ์ ธนารักษ์, ชุลีพร ไชยโยชน์".
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

พิสิษฏ์ มณีโชติ. "การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช /พิสิษฏ์ มณีโชติ, ประพิธาริ์ ธนารักษ์, ชุลีพร ไชยโยชน์."
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: Download