ชื่อหนังสือ : การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม /วานิสินธุ์ ผาลา
ปี : 2553
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วานิสินธุ์ ผาลา
บรรณานุกรม

วานิสินธุ์ ผาลา. (2553). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม /วานิสินธุ์ ผาลา.
    นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม.

วานิสินธุ์ ผาลา. 2553. "การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม /วานิสินธุ์ ผาลา".
    นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม.

วานิสินธุ์ ผาลา. "การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม /วานิสินธุ์ ผาลา."
    นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -