ชื่อหนังสือ : ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ต่อพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ของประชาชนวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเมตาโบลิก /ประไพ แก้วอารีลักษณ์
ปี : 2554
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ประไพ แก้วอารีลักษณ์
บรรณานุกรม

ประไพ แก้วอารีลักษณ์. (2554). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ต่อพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ของประชาชนวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเมตาโบลิก /ประไพ แก้วอารีลักษณ์.
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ประไพ แก้วอารีลักษณ์. 2554. "ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ต่อพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ของประชาชนวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเมตาโบลิก /ประไพ แก้วอารีลักษณ์".
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ประไพ แก้วอารีลักษณ์. "ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ต่อพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ของประชาชนวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเมตาโบลิก /ประไพ แก้วอารีลักษณ์."
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -