ชื่อหนังสือ : การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบทีพีอาร์ /ธนพร ธนสีลังกูร
ปี : 2554
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ธนพร ธนสีลังกูร
บรรณานุกรม

ธนพร ธนสีลังกูร. (2554). การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบทีพีอาร์ /ธนพร ธนสีลังกูร.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ธนพร ธนสีลังกูร. 2554. "การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบทีพีอาร์ /ธนพร ธนสีลังกูร".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ธนพร ธนสีลังกูร. "การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบทีพีอาร์ /ธนพร ธนสีลังกูร."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -